• en
  • de
  • nl

Hoog­ste kwa­li­teits­stan­daar­den in tes­ten en betrouw­baar­heid.

Een doel­ge­rich­te trai­ning met een vir­tu­e­le trai­ner ver­hoogt de effi­ci­ën­tie van de behan­de­ling en zorgt ervoor dat ik meer tijd heb om met de behan­de­ling van mijn pati­ën­ten zelf bezig te zijn.”

Vol­ker Sutor, owner phy­si­o­the­ra­py cen­ters “Gesund­heits­ron­dell”

Ervaar nu hoe Esther Van Der Land, eige­naar van bou­ti­que stu­dio “Fem­me­Fit”, dank­zij Pix­for­man­ce haar fit­ness­stu­dio met suc­ces heeft omge­bouwd.

Func­ti­o­ne­le trai­ning,
onze pas­sie

Onze mis­sie is het cre­ë­ren van de bes­te tech­no­lo­gie voor digi­ta­le bewe­gings­ana­ly­se die men­sen naar een opti­ma­le con­di­tie en gezond­heid leidt. Wij onder­steu­nen pro­fes­si­o­ne­len, bedrij­ven en instel­lin­gen bij het suc­ces­vol her­de­fi­ni­ë­ren van hun bedrijf door het gebruik van inno­va­tie­ve tech­no­lo­gie.

FUNCTIONELE TRAINING,
ONZE PASSIE

Onze mis­sie is het cre­ë­ren van de bes­te tech­no­lo­gie voor digi­ta­le bewe­gings­ana­ly­se die men­sen naar een opti­ma­le con­di­tie en gezond­heid leidt. Wij onder­steu­nen pro­fes­si­o­ne­len, bedrij­ven en instel­lin­gen bij het suc­ces­vol her­de­fi­ni­ë­ren van hun bedrijf door het gebruik van inno­va­tie­ve tech­no­lo­gie.

Het mooie van Pix­for­man­ce is dat uw leden altijd met een per­so­nal trai­ner trai­nen en zo bij­zon­der effec­tie­ve trai­nings­re­sul­ta­ten beha­len.”

Cari­na Dwo­rak, Owner Mrs. Spor­ty in Vien­na

Een doel­ge­rich­te trai­ning met een vir­tu­e­le trai­ner ver­hoogt de effi­ci­ën­tie van de behan­de­ling en zorgt ervoor dat ik meer tijd heb om met de behan­de­ling van mijn pati­ën­ten zelf bezig te zijn.”

Vol­ker Sutor, owner phy­si­o­the­ra­py cen­ters “Gesund­heits­ron­dell”

Ons doel was niet alleen het maken van een fit­ness­ap­pa­raat. We wil­den een nieuw trai­nings­con­cept ont­wik­ke­len dat een func­ti­o­ne­le trai­ning van hoge kwa­li­teit toe­gan­ke­lijk, effec­tief en vei­lig zou maken voor ieder­een.”

Vale­rie Bures-Bön­ström, CEO Pix­for­man­ce

TECHNOLOGIE EN FUNCTIONELE TRAINING GAAN HAND IN HAND

Wij wer­ken met de gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce soft­wa­re, ont­wik­keld door experts in weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness. Hier­mee wil­len wij de meest effi­ci­ën­te func­ti­o­ne­le trai­ning aan­bie­den op elk fit­ness­ni­veau met trai­nings­in­struc­ties en live feed­back van een vir­tu­e­le trai­ner.

Spor­ters /​ Jaar

Wor­kouts /​ Jaar

Func­ti­o­ne­le Oefe­nin­gen

Pix­for­man­ce pro­duc­ten

Pro­fes­si­o­ne­le toe­stel­len, gepa­ten­teer­de soft­wa­re, een onli­ne plat­form en een app.

We stel­len geper­so­na­li­seer­de inno­va­tie­ve trai­nings- en the­ra­pie­nor­men op met toe­komst­be­sten­di­ge tech­no­lo­gie­ën en tijd­lo­ze ont­wer­pen.

Spor­ters /​ Jaar

Wor­kouts /​ Jaar

Func­ti­o­ne­le Oefe­nin­gen

BEDRIJFSOPLOSSINGEN

Om uw digi­ta­le bedrijf­strans­for­ma­tie vorm te geven, bie­den wij u indi­vi­du­e­le oplos­sin­gen aan. Zo hel­pen wij u om uw bedrijf effi­ci­ën­ter en suc­ces­vol­ler maken in de fit­ness- en zorg­sec­tor.

Vei­lig en nauw­keu­rig

Dank­zij de digi­ta­le feed­back tij­dens de uit­voe­ring van oefe­nin­gen, is trai­nen met Pix­for­man­ce bij­zon­der effec­tief, vei­lig en mini­ma­li­seert het de risico’s op let­sels.

Veel­zij­di­ge trai­ning

Wij bie­den meer dan 150 ver­schil­len­de func­ti­o­ne­le indi­vi­du­e­le oefe­nin­gen en voor­ge­pro­gram­meer­de trai­nings­pro­gram­ma’s aan – zowel voor begin­ners als voor top­spor­ters.

Van­zelf­spre­kend

Door de inno­va­tie­ve tech­no­lo­gie en tijd­loos design van onze pro­duc­ten wordt een een­vou­di­ge en per­soon­lij­ke bedie­ning voor elke leef­tijds­groep en elk fit­ness­ni­veau moge­lijk.

Geper­so­na­li­seerd

Trai­nings­pro­gram­ma’s kun­nen in een paar een­vou­di­ge stap­pen wor­den aan­ge­past aan de per­soon­lij­ke behoef­ten van de gebrui­ker.

Indi­vi­du­e­le trai­ning of cir­kel­trai­ning

Met de digi­ta­le feed­back­func­tie heb­ben trai­nees de moge­lijk­heid om alleen of in groep zon­der bege­lei­der te trai­nen.

Slim net­werk

Onze sorf­wa­re is gekop­peld aan een onli­ne plat­form en app waar­door u uw trai­nings­voort­gang digi­taal kan bekij­ken- op elk moment en waar dan ook.

Vei­lig en nauw­keu­rig

Dank­zij de digi­ta­le feed­back tij­dens de uit­voe­ring van oefe­nin­gen, is trai­nen met Pix­for­man­ce bij­zon­der effec­tief, vei­lig en mini­ma­li­seert het de risico’s op let­sels.

Veel­zij­di­ge trai­ning

Wij bie­den meer dan 150 ver­schil­len­de func­ti­o­ne­le indi­vi­du­e­le oefe­nin­gen en voor­ge­pro­gram­meer­de trainingsprogramma’s aan – zowel voor begin­ners als voor top­spor­ters.

Van­zelf­spre­kend

Door de inno­va­tie­ve tech­no­lo­gie en tijd­loos design van onze pro­duc­ten wordt een een­vou­di­ge en per­soon­lij­ke bedie­ning voor elke leef­tijds­groep en elk fit­ness­ni­veau moge­lijk.

Geper­so­na­li­seerd

Trainingsprogramma’s kun­nen in een paar een­vou­di­ge stap­pen wor­den aan­ge­past aan de per­soon­lij­ke behoef­ten van de gebrui­ker.

Indi­vi­du­e­le trai­ning of cir­kel­trai­ning

Met de digi­ta­le feed­back­func­tie heb­ben trai­nees de moge­lijk­heid om alleen of in groep zon­der bege­lei­der te trai­nen.

Slim net­werk

Onze sorf­wa­re is gekop­peld aan een onli­ne plat­form en app waar­door u uw trai­nings­voort­gang digi­taal kan bekij­ken- op elk moment en waar dan ook.

Gra­tis Con­sul­ta­tie

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gra­tis!

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved