• en
  • de
  • nl

Jobs

Chro­nisch nieuws­gie­rig?
Goed, dat zijn wij ook.

Bij Pix­for­man­ce is diver­si­teit niet iets waar we het over heb­ben – het is wie we zijn.

Jobs

Chro­nisch nieuws­gie­rig?

Goed, dat zijn wij ook.

Bij Pix­for­man­ce is diver­si­teit niet iets waar we het over heb­ben – het is wie we zijn.

Als inno­va­tie­pi­o­niers zijn we altijd op zoek naar cre­a­tie­ve en zeer gemo­ti­veer­de men­sen met inte­res­san­te en uit­da­gen­de idee­ën, moe­di­ge per­spec­tie­ven en niet afla­ten­de nieuws­gie­rig­heid naar de toe­komst.

Wij bekij­ken het per­soon­lij­ke ver­le­den van elk indi­vi­du om onze gemeen­schap­pe­lij­ke toe­komst vorm te geven. Onze bedrijfs­cul­tuur draait om de voort­du­ren­de pro­fes­si­o­ne­le en per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling van ieder indi­vi­du, ter­wijl we bij­dra­gen aan de ver­an­de­ring in een moder­ne wereld.

Om ons team te ver­ster­ken zijn we momen­teel nog op zoek naar:

Ser­vi­ce
• Win­dows & Sup­port Admin (m/​w/​d)
• Cus­to­mer Sup­port Agent (m/​w/​d)

Soft­wa­re Devel­op­ment
• Tech­ni­cal Ope­ra­ti­ons Pro­ject Mana­ger (m/​w/​d)

Mar­ke­ting
• Werk­stu­dent (m/​w/​d) Design & Mar­ke­ting

Sales
• Sales & Pur­cha­sing Super­vi­sor (m/​w/​d)

 

 

klaar om te gaan?

Gra­tis Con­sul­ta­tie

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gra­tis!

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved