• en
  • de
  • nl

news­room

news­room

PERSBERICHT DOWNLOAD

Hier vindt u onze pers­map (in het Duits), even­als onze logo’s en ande­re afbeel­din­gen voor gra­tis redac­ti­o­neel gebruik en down­load.

Indien u meer infor­ma­tie wenst, aar­zel dan niet om con­tact met ons op te nemen.

Pers­map    |    Logo’s    |   Foto’s

PERSBERICHT DOWNLOAD

Hier vindt u onze pers­map (in het Duits), even­als onze logo’s en ande­re afbeel­din­gen voor gra­tis redac­ti­o­neel gebruik en down­load.

Indien u meer infor­ma­tie wenst, aar­zel dan niet om con­tact met ons op te nemen.

Pers­map
Logo’s
Foto’s

01

Body­Li­fe

Pun­ten sco­ren, dat moti­veert

2019

02

Body­Li­fe

Con­stant bege­lei­ding, dub­bel zo effec­tief

2018

03

Body­Li­fe

PixO­ne: com­pleet inge­rich­te trai­nings­box met kop­pe­ling naar pt

2018

04

Body­Li­fe

Warum kün­di­gen Stu­dio­mit­glie­der?

2018

05

Mär­ki­sche All­ge­mei­ne

Der vir­tu­el­le Per­so­nal Trai­ner

2018

06

Body­Li­fe

Pix­for­man­ce goes bou­ti­que

2018

07

Fit­ness News

Pix­for­man­ce tar­gets per­so­nal trai­ners

2018

08

Fit­ness Mana­ge­ment Inter­na­ti­o­nal

Erfolg­skon­zep­te

2018

09

Medi­cal Park qua­li­ty report

The­ra­pie 4.0: Always a step ahead

2017/​2018

10

Zeits­chrift für Phy­si­o­the­ra­peu­ten

Interak­ti­ves, funk­ti­o­nel­les Feed­back-Trai­ning

2015

11

MBG Ber­lin Bran­den­burg

Fünf-Ster­ne-Trai­ning

2015

12

Ber­li­ner Zei­tung

Das Fitpho­ne!

2015

13

Fit­ness News

Proxo­med stell­te auf der MEDICA 20104 gleich mehre­re Inno­va­ti­o­nen vor

2014

14

Tele­graaf

Inno­va­tie in fit­ness

2014

Gra­tis Con­sul­ta­tie

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gra­tis!

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved