• en
  • de
  • nl

Pro­duc­ten

Pro­duc­ten

01

Pix­for­man­ce Sta­ti­on

Het gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce Sta­ti­on is een vrij­staand, digi­taal sport­toe­stel ont­wik­keld door experts in weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness. Met onze inno­va­tie­ve soft­wa­re meet het toe­stel het lichaam van elke gebrui­ker in enke­le secon­den op basis van 26 gewrichts­pun­ten. Het ana­ly­seert nauw­keu­rig de uit­voe­ring van bewe­gin­gen en geeft live digi­ta­le feed­back, wat een effec­tie­ve en vei­li­ge func­ti­o­ne­le trai­ning moge­lijk maakt. Met meer dan 150 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen kan het sta­ti­on wor­den gebruikt voor indi­vi­du­e­le trai­ning en cir­cuit­trai­ning.

01

Pix­for­man­ce Sta­ti­on

Het gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce Sta­ti­on is een vrij­staand, digi­taal sport­toe­stel ont­wik­keld door experts in weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness. Met onze inno­va­tie­ve soft­wa­re meet het toe­stel het lichaam van elke gebrui­ker in enke­le secon­den op basis van 26 gewrichts­pun­ten. Het ana­ly­seert nauw­keu­rig de uit­voe­ring van bewe­gin­gen en geeft live digi­ta­le feed­back, wat een effec­tie­ve en vei­li­ge func­ti­o­ne­le trai­ning moge­lijk maakt. Met meer dan 150 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen kan het sta­ti­on wor­den gebruikt voor indi­vi­du­e­le trai­ning en cir­cuit­trai­ning.

02

Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form

 

Het Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form slaat alle trai­nings­ge­ge­vens van cur­sis­ten en pati­ën­ten op. Dit biedt zowel onze zaken­part­ners als de cur­sis­ten de moge­lijk­heid om op elk moment de voort­gang van de trai­ning te vol­gen en de trai­ning te opti­ma­li­se­ren op basis van fei­ten. U heeft toe­gang tot de oefen­ca­ta­lo­gus met meer dan 150 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen, waar­uit u met slechts enke­le muis­klik­ken uw eigen trai­nin­gen en trai­nings­plan­nen kunt samen­stel­len, deze nauw­keu­rig kunt vol­gen en boven­dien kunt opti­ma­li­se­ren.

02

Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form

 

The Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form sto­res all the trai­ning data of trai­nees and patients. This offers both our busi­ness part­ners and their trai­nees the pos­si­bi­li­ty to track trai­ning pro­gress at any time and to opti­mi­ze their trai­ning based on the col­lec­ted data. With the Pix­forma­ce plat­form you will have access to the exer­ci­se cata­log with over 150 func­ti­o­nal exercises.With this resour­ce  you can com­pi­le your own wor­kouts and trai­ning plans with just a few clicks whi­le pre­ci­se­ly trac­king and opti­mi­zing them.

03

Pix­for­man­ce App

 

De Pix­for­man­ce App biedt toe­gang tot trai­nings­plan­nen, oefen­voort­gang en geschie­de­nis, waar en wan­neer dan ook. Voor spor­ters, bie­den wij niet alleen een loca­tie-onaf­han­ke­lij­ke 360 gra­den Pix­for­man­ce trai­ning maar ook tal­rij­ke func­ties om de gezond­heid en con­di­tie te ver­be­te­ren. Op ver­zoek kun­nen wij voor onze zaken­part­ners een indi­vi­du­e­le digi­ta­le fit­nesswe­reld in de vorm van een apar­te app ont­wer­pen.

03

Pix­for­man­ce App

De Pix­for­man­ce App biedt toe­gang tot trai­nings­plan­nen, oefen­voort­gang en geschie­de­nis, waar en wan­neer dan ook. Voor spor­ters, bie­den wij niet alleen een loca­tie-onaf­han­ke­lij­ke 360 gra­den Pix­for­man­ce trai­ning maar ook tal­rij­ke func­ties om de gezond­heid en con­di­tie te ver­be­te­ren. Op ver­zoek kun­nen wij voor onze zaken­part­ners een indi­vi­du­e­le digi­ta­le fit­nesswe­reld in de vorm van een apar­te app ont­wer­pen.

BEDRIJFSOPLOSSINGEN

Ons doel was niet alleen het maken van een fit­ness­ap­pa­raat. We wil­den een nieuw con­cept ont­wik­ke­len dat een func­ti­o­ne­le trai­ning van hoge kwa­li­teit toe­gan­ke­lijk, effec­tief en vei­lig zou maken voor ieder­een”.

Vale­rie Bures-Bön­ström, CEO